Algemene voorwaarden

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning

 

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is de bedrijfsnaam van Dineke van der

Wal. Eenmanszaak voor ondersteuningstrajecten voor docenten en leerkrachten.

b. Opdrachtgever: De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersonen die aan Dineke van der

Wal Onderwijsondersteuning opdracht geeft tot het verrichten van één of meer

diensten.

c. Overeenkomst: De mondelinge dan we schriftelijke overeenkomst tussen Dineke van

der Wal Onderwijsondersteuning van één of meer diensten. Deze overeenkomst is een

overeenkomst van de opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

d. Docent/leerkracht: diegene die het ondersteuningstraject aangaat.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

opdrachtgever en Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning.

 

3. Algemene verplichtingen opdrachtgever

a. De opdrachtgever informeert Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning

voorafgaand aan de opdracht over alles wat Dineke van der Wal

Onderwijsondersteuning redelijkerwijs nodig kan hebben voor het correct kunnen

uitvoeren van haar verleende opdracht.

b. De opdrachtgever mag informatie uit verslagen van Dineke van der Wal

Onderwijsondersteuning gebruiken, mits letterlijk over genomen en met vermelding

van naam.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst en betaling

a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning zal de overeenkomst als goed

opdrachtnemer en naar eigen inzicht uitvoeren. Dineke van der Wal

Onderwijsondersteuning een resultaten garanderen.

b. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning bespreekt vooraf een

ondersteuningstraject de inhoud van het betreffende traject met de opdrachtgever. De

inhoud van het ondersteuningstraject wordt hierna ter bevestiging van de gemaakte

afspraken via de mail naar de opdrachtgever gestuurd.

c. Ieder nieuw traject start met een intake gesprek met de docent en eindigt met een

eindevaluatie met de opdrachtgever en betreffende docent.

d. Aan het eind van ieder traject wordt er gewerkt met een evaluatieformulier voor de

docent.

e. Tenzij anders is overeengekomen gelden de actuele tarieven als vermeld op de

website van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning. Alle bedragen zijn in euro’s

en exclusief 21 % BTW en reiskosten. Na iedere observatie en nabespreking wordt er

een half uur voor verslaglegging in rekening gebracht. Indien en voor zover Dineke van

der Wal Onderwijsondersteuning kosten moet maken ter uitvoering van de opdracht

zullen die kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Voorwaarde is wel dat

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning de opdrachtgever hierover van te voren

informeert.

f. Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een offerte voor het

hele traject. Na goedkeuring van de opdrachtgever gaat het traject van start.

g. In onderling overleg met de opdrachtgever wordt de duur van het traject bepaald. Bij

een traject van meer dan 10 weken vindt er na de tussentijdse evaluatie een

facturering plaats voor de diensten die tot dan toe plaatsgevonden hebben. Aan het

einde van het traject volgt een factuur voor het restant van het traject.

h. De betalingstermijn is 14 dagen.

i. Verhindering van een observatie of nabespreking dienst zo snel mogelijk telefonisch of

per e-mail aan Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te worden doorgegeven.

Is de verhindering niet uiterlijk 24 uur van te voren doorgegeven, dan wordt dit in

rekening gebracht. Bij overmacht wordt er in alle redelijkheid naar een oplossing

gezocht.

j. Indien Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verhinderd is om de afgesproken

diensten te verlenen, zal Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning de

opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte

stellen.

k. Het staat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning vrij om voor eventuele

vervanging te zorgen. De opdrachtgever kan deze vervangers niet weigeren, anders

dan op grond van objectieve kwalificaties. Deze objectieve kwalificaties zijn in ieder

geval aantoonbare ervaring met ondersteuning van docenten.

 

5. Verzekering

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning draagt zelf zorg voor een

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

6. Opzegging overeenkomst

De overeenkomst van het ondersteuningstraject zoals vooraf met de opdrachtgever

afgesproken kan tussentijds niet opgezegd worden, tenzij er sprake is van een

wanprestatie.

 

7. Vertrouwelijke informatie

Het handelen van de docent staat centraal in de ondersteuningstrajecten.

Alle ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk. Over de inhoud wordt niet met

derden gesproken zonder dat de betreffende docent hiervan op de hoogte is.

Tijdens het ondersteuningstraject kan er in de les gefilmd worden. Dit beeldmateriaal

wordt gebruikt als middel om professionalisering en competentievergroting bij

docenten te bewerkstelligen. Het beeldmateriaal wordt alleen voor dit doel gebruikt

en niet gedeeld met derden. Voor de verslaglegging geldt ook dat dit niet met

derden gedeeld wordt, zonder dat de docent hiervan op de hoogte is.

 

8. Privacybescherming

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening

van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning persoonsgegevens van de

wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en

zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verwijst voor

verdere informatie naar de Privacyverklaring op de website van Dineke van der Wal

Onderwijsondersteuning.

 

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek

 

dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl

 

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)

 

kvk 65488873