Algemene voorwaarden

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning


1. Begrippen

          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

      a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is de bedrijfsnaam van Dineke van der 

          Wal. Eenmanszaak voor ondersteuningstrajecten voor docenten en leerkrachten.

      b. Opdrachtgever: De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersonen die aan Dineke van der

          Wal Onderwijsondersteuning opdracht geeft tot het verrichten van één of meer

          diensten.

      c. Overeenkomst: De mondelinge dan we schriftelijke overeenkomst tussen Dineke van

          der Wal Onderwijsondersteuning van één of meer diensten. Deze overeenkomst is een

          overeenkomst van de opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

      d. Docent/leerkracht: diegene die het ondersteuningstraject aangaat.


2. Toepasselijkheid

          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

          opdrachtgever en Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning.


3. Algemene verplichtingen opdrachtgever

      a. De opdrachtgever informeert Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning   

          voorafgaand aan de opdracht over alles wat Dineke van der Wal

          Onderwijsondersteuning redelijkerwijs nodig kan hebben voor het correct kunnen 

                  uitvoeren van haar verleende opdracht.

              b. De opdrachtgever mag informatie uit verslagen van Dineke van der Wal

                  Onderwijsondersteuning gebruiken, mits letterlijk over genomen en met vermelding

                  van naam.


4. Uitvoering van de overeenkomst en betaling

              a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning zal de overeenkomst als goed

                  opdrachtnemer en naar eigen inzicht uitvoeren. Dineke van der Wal

                  Onderwijsondersteuning een resultaten garanderen.

              b. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning bespreekt vooraf een

                  ondersteuningstraject de inhoud van het betreffende traject met de opdrachtgever. De

                  inhoud van het ondersteuningstraject wordt hierna ter bevestiging van de gemaakte

                  afspraken via de mail naar de opdrachtgever gestuurd.

              c. Ieder nieuw traject start met een intake gesprek met de docent en eindigt met een

                  eindevaluatie met de opdrachtgever en betreffende docent.

              d. Aan het eind van ieder traject wordt er gewerkt met een evaluatieformulier voor de

                  docent.

              e. Tenzij anders is overeengekomen gelden de actuele tarieven als vermeld op de

                  website van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning. Alle bedragen zijn in euro’s

                  en exclusief 21 % BTW en reiskosten. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is

                  als kleine ondernemer vrijgesteld van omzetbelasting. De verrichte prestaties zullen                        dan ook zonder BTW geoffreerd en gefactureerd worden. Na iedere observatie en                            nabespreking wordt er een half uur voor verslaglegging in rekening gebracht. Indien                        en voor zover Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning kosten moet maken ter                          uitvoering van de opdracht zullen die kosten aan de opdrachtgever worden                                        doorberekend. Voorwaarde is wel dat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning                          de opdrachtgever hierover van te voren informeert.

               f. Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een offerte voor het

                  hele traject. Na goedkeuring van de opdrachtgever gaat het traject van start.

      g. In onderling overleg met de opdrachtgever wordt de duur van het traject bepaald. Bij   

          een traject van meer dan 10 weken vindt er na de tussentijdse evaluatie een 

          facturering plaats voor de diensten die tot dan toe plaatsgevonden hebben. Aan het 

          einde van het traject volgt een factuur voor het restant van het traject.

              h. De betalingstermijn is 14 dagen.

               i. Verhindering van een observatie of nabespreking dienst zo snel mogelijk telefonisch of

                  per e-mail aan Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te worden doorgegeven.   

                  Is de verhindering niet uiterlijk 24 uur van te voren doorgegeven, dan wordt dit in

                  rekening gebracht. Bij overmacht wordt er in alle redelijkheid naar een oplossing

                  gezocht.

                j. Indien Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verhinderd is om de afgesproken

                  diensten te verlenen, zal Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning de

                  opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte

                  stellen.

              k. Het staat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning vrij om voor eventuele

                  vervanging te zorgen. De opdrachtgever kan deze vervangers niet weigeren, anders

                  dan op grond van objectieve kwalificaties. Deze objectieve kwalificaties zijn in ieder

                  geval aantoonbare ervaring met ondersteuning van docenten.


5. Verzekering

                  Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning draagt zelf zorg voor een

                  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.


6. Opzegging overeenkomst

                  De overeenkomst van het ondersteuningstraject zoals vooraf met de opdrachtgever

                  afgesproken kan tussentijds niet opgezegd worden, tenzij er sprake is van een

                  wanprestatie.


7. Vertrouwelijke informatie

                  Het handelen van de docent staat centraal in de ondersteuningstrajecten.

                  Alle ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk. Over de inhoud wordt niet met   

                  derden gesproken zonder dat de betreffende docent hiervan op de hoogte is.

                  Tijdens het ondersteuningstraject kan er in de les gefilmd worden. Dit beeldmateriaal

                  wordt gebruikt als middel om professionalisering en competentievergroting bij

                  docenten te bewerkstelligen. Het beeldmateriaal wordt alleen voor dit doel gebruikt

                  en niet gedeeld met derden. Voor de verslaglegging geldt ook dat dit niet met

                  derden gedeeld wordt, zonder dat de docent hiervan op de hoogte is.


8. Privacybescherming

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening   

van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning persoonsgegevens van de   

wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en

zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verwijst voor

verdere informatie naar de Privacyverklaring op de website van Dineke van der Wal

Onderwijsondersteuning.Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873