Privacyverklaring

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning, gevestigd aan Vromaadweg 115

1991 RZ Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.onderwijs-ondersteuning.nl

Vromaadweg 115

1991 RZ Velserbroek

06-41139908


Persoonsgegevens die ik verwerk

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of diensten verzamelt geen informatie over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onderstaande persoonsgegevens worden tot 3 jaar na de start van het ondersteuningstraject bewaard. De reden hiervoor is dat hierop teruggegrepen kan worden bij een vervolgtraject. Bij een vervolgtraject na 3 jaar worden opnieuw de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. Na 3 jaar worden de persoonsgegevens geanonimiseerd digitaal bewaard.

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Delen van persoonsgegevens met derden

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl


Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te Velserbroek


dinekevanderwal@onderwijs-ondersteuning.nl 


Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)


kvk 65488873